Regulamin i klauzula informacyjna

RODO

Zachowanie poufności danych jest dla naszej firmy niezwykle ważne i zależy nam na tym, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO. Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych, a dotyczących m.in. Klientów, Kontrahentów i Pracowników. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów oraz Pracowników i Współpracowników Klientów znajdują się w dokumentach dostępnych na niniejszej stronie.

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaszpol z siedzibą w Brzezinki Nowe 60, 26-706 Tczów (dalej Kaszpol ).Kaszpol będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Kaszpol (w tym Kaszpol, Kaszpol S.C , Kaszpol AGRO). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: (I) podjęcia i realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Tobą a Kaszpol, oraz (II) w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Panią/Panem, a Kaszpol.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację.

   Kaszpol będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Kaszpol (w tym Kaszpol lub innym spółką należącym do Kaszpol). Pani/Pana dane będą przekazywane Klientom Kaszpol (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem Kaszpol jest należyte wykonanie umów zawartych z Klientami (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego). Ponadto Kaszpol będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Kaszpol stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług transportowych przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do: (I) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; (II) sprostowania swoich nieprawidłowych danych; (III) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; (IV) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; (V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; (VI) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważa, że Pani/Pan dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: Brzezinki Nowe 60, 26-706 Tczów, e-mail kaszpol@onet.pl

 

 

Z poważaniem

Kaszpol

Kaszpol jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaszpol, adres: Brzezinki Nowe 60 ,26-706. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane na rzecz Kaszpol przez Pani/Pana/go pracodawcę/zleceniodawcę, z którym kaszpol podpisał umowę o świadczenie usług. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: (I) realizacji umowy łączącej Kaszpol z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą, oraz (II) zawarcia i wykonania przyszłych umów pomiędzy Kaszpol a Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.  

   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prawidłowa realizacja umowy łączącej Kaszpol z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Kaszpol będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Kaszpol (w tym Kaszpol, Kaszpol S.C , Kaszpol AGRO). Pani/Pana dane będą przekazywane Klientom Kaszpol (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem Kaszpol jest należyte wykonanie umów zawartych z Klientami (w zakresie danych: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu, służbowego adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego). Ponadto Kaszpol. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Kaszpol stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Kaszpol obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu i służbowy adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacji umowy zawartej pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Kaszpol będą przetwarzane przez okres jej realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa lub usługa została wykonana. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: (I) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; (II) sprostowania swoich nieprawidłowych danych; (III) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; (IV) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; (V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; (VI) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: Brzezinki Nowe 60, 26-706 Tczów, tel.: 501065571, e-mail: kaszpol@onet.pl

KONTAKT

Aneta i Grzegorz Ziółkowscy

Brzezinki Nowe 60
26-706 Tczów
woj. mazowieckie

Formularz kontaktowy

Kaszpol - NIP 796-110-41-41
Kaszpol S.C. - NIP 811-176-98-83
Kaszpol-Agro - NIP 811-128-79-31

KASZPOL - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl